MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
7:00
8:15
9:15
9:30
10:00
10:30
10:45
11:00
11:10
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:50
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
15:45
16:15
16:30
17:00
17:10
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
20:15

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday